Guest faculty and Industry Expert

3
Dr. Ranjana Dani
3
Dr. Suhas Nirgun
3
Dr. Avinash Bhise
3
Dr. Rajendra Thakrey
3
Mr. Bhushan Kangralkar
3
Mr. Shreekar Bapat
3
Mrs. Purva Rane
3
Dr. Rahul Gole
3
Dr. Sahil Uplekar
3
Dr. Prasanna Jogdev
3
Shneha Mutha