Translational Virology

Our Team

Ph.D Student

  • Sayali Vedpathak
  • Shweta Chelluboina
  • Ahmedali Mandviwala
  • Prashant Dange
  • Deepa Sharma
  • Devansh Vyas