Leadership

Dr. Ajim Shaikh

Dr. Ajim ShaikhDirector

MBA, Ph.D

Director Message